Продукти

БЕТОН

Параметри на бетона
 

     

БДС EN 206-1

     
                 
C30/37   XC4 XF1   D max= 22.5   Cl 0.10   S 3
       
Класове по якост на натиск   клас по въздействие   Макс. Размер на зърното   Клас по съдържание на хлориди   Клас по консистенция
       

 

Класове по якост на натиск

клас по якост на натиск цилиндри 1) 2) f ck,cyl [N/mm2 ] кубове 1) 3) f ck,cube [N/mm2 ]
C 8/10 8 10
C 12/15 12 15
C 16/20 16 20
C 20/25 20 25
C 25/30 25 30
C 30/37 30 37
C 35/45 35 45
C 40/50 40 50
C 50/60 50 60
Високоякостен бетон
C 55/67 55 67
C 60/75 60 75
C 70/85 70 85
C 80/95 80 95
C 90/105 90 105
C 100/115 100 115
1) отлежаване на пробните тела във вода в продължение на 28 дни
2) цилиндър: диаметър = 150 mm, височина = 300 mm
3) кубове: дължина на страната = 150 mm

 

Класове по въздействие съгласно EN 206-1

Класовете по въздействие описват влиянието на обкръжаващата среда върху втвърдения бетон. Бетонът може да бъде изложен на много въздействия. Те могат да се изразят като комбинация от класове по въздействие

 

Означение на класа Описание на околната среда Примери от строителството за съпоставка максимално Вода/Цимент минимален клас по якост минимално съдържание на цимент [ kg/m³ ]
Без риск от корозия или агресивно въздействие за бетона и арматурата      
XC0 За бетон без армировка   - - - C 12/15 - - -
Корозия, предизвикана от карбонизация      
XC1 Суха или постоянно под вода Бетон във вътрешността на сградите с ниска влажност на въздуха. Бетон, постоянно потопен във вода. 0.65 C 20/25 240
XC2 Под вода, рядко суха Бетонни повърхности обект на дълговременен контакт с вода. При фундаменти 0.60 C 25/30 240
XC3 Умерена влажност Бетон във вътрешността на сгради с умерена или висока влажност на въздуха. Външен бетон, предпазен от дъжд 0.55 C 30/37 260
XC4 Циклично намокряне и изсушаване Външни бетонни повърхности в директен контакт с вода. 0.50 C 30/37 280
Корозия, предизвикана от хлориди      
XD1 Умерена влажност Бетонни повърхности, изложени на намиращи се във въздуха хлориди 0.55 C 30/37 300
XD2 Под вода, рядко суха Плувни басейни; бетон подложен на действието на промишлени води, съдържащи хлориди 0.55 C 30/37 320
XD3 Циклично намокряне и изсушаване Части от мостове, изложени на въздействие на соли, съдържащи хлориди; Настилка за автомобилни паркинги; Пътни настилки 0.45 C 35/45 320
Въздействие от замразяване/размразяване      
XF1 Умерено водонасищане без размразяващо вещество Вертикални бетонови повърхности, изложени на дъжд и замразяване 0.60 C 25/30 280
XF2 Умерено водонасищане с размразяващо вещество Вертикални бетонови повърхности на пътни конструкции, изложени на замразяване и аерозоли с размразяващи вещества 0.55 C 30/37а 320
XF3 Умерино водонасищане без размразяващо вещество Хоризонтални бетонови повърхности, изложени на дъжд и размразяване 0.50 C 30/37а 320
XF4 Силно водонасищане с размразяващо вещество Настилки за пътища и мостове, подложени на действието на размразяващи вещества; бетонни повърхности, подложени директно на аерозоли, съдържащи размразяващи вещества и замразяване 0.45 C 30/37 а 320
Химично въздействие      
XA1 Химично слабо агресивна околна среда (съгл. отделна таблица) При класове по въздействие XA са необходими специалисти за параметрите на бетоновия състав и/или изпитванията. 0.55 C 30/37 280
XA2 Химично умерено агресивна околна среда (съгл. отделна таблица) 0.50 C 35/45* 320
XA3 Химично силно агресивна околна среда (съгл. отделна таблица) 0.45 C 35/45* 320
Натовареност от триене      
XM1 Умерена натовареност от триене Носещи или набраздени индустриални подове с натовареност от автомобили с въздушни гуми 0.55 C 30/37 300
XM2 Висока натовареност от триене Носещи или набраздени индустриални подове с натовареност от кари с въздушни или плътни гуми 0.50 C 35/45 320
XM3 Много висока натовареност от триене Носещи или набраздени индустриални подове с натовареност от кари с еластомерни или стоманени гуми Повърхности, по които че преминават автомобили с вериги Хидротехнически съоръжения в наносно-натоварени водоеми- напр.успокоително легло на воден поток зад преливник на язовирна стена. 0.45 C 35/45 320
 
а ) мин. 4% въздух .Ако бетона е без въвлечен въздух, свойствата се определят съгласно подходящи методи за изпитване като се сравняват с бетон с доказана мразоустойчивост за съответния клас по въздействие
* сулфато устойчив цимент.Когато съдържанието на SO42- определя класове по въздействие XA2 и XA3 е важно да се използва сулфатоустойчив цимент. Когато циментът е класифициран по сулфатоустойчивост като умерено или високо сулфатоустойчив цимент, той трябва да се използва при клас по въздействие XA2 (и при клас по въздействие XA1 по преценке), а при клас по въздействие XA3 трябва да се използва високо сулфатоустойчив цимент.

 

Клас по консистенция

 

КЛАСОВЕ ПО ДИАМЕТЪР НА РАЗСТИЛАНЕ (mm) КЛАСОВЕ ПО СТЕПЕН НА УПЛЪТНЯВАНЕ (mm) КЛАСОВЕ ПО СЛЯГАНЕ (mm) ОПИСАНИЕ НА КОНСИСТЕНЦИЯТА
F1 ≤ 340 C1 1.45 до 1.26 S1 10 до 40 ТВЪРДА
F2 350 до 410 C2 1.25 до 1.11 S2 50 до 90 ПЛАСТИЧНА
F3 420 до 480 C3 1.10 до 1.04 S3 100 до 150 МЕКА
F4 490 до 550 C4 < 1,04 S4 160 до 210 МНОГО МЕКА
F5 560 до 620   S5 ≥ 220 ТЕЧНА
F6 ≥ 630     МНОГО ТЕЧНА
Нагоре