Новини

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОС и ЗБР

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОС и ЗБР

Д Е К Л А Р А Ц И Я

НА РЪКОВОДСТВОТО НА "ИНТЕРБЕТОНИ” ООД

ЗА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОС и ЗБР

 

Ръководството на „ИНТЕРБЕТОНИ” ООД се ангажира с поддържане и непрекъснато подобряване качеството на предлаганите строителни продукти и услути при пълно задоволяване изискванията на клиентите и обществото. Ефективното управление на здравословните и безопасни условия на труд и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда са част от цялата политика и стратегия на фирмата.

Ръководството приема да спазва приложимите законови и други доброволно приети изисквания, отнасящи се до създаване на строителния продукт, здравето и безопасността при работа и опазване на околната среда.

Ръководството поема ангажименти за изпълнение на:

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

 

 • осигуряване на приоритет на качеството в дейността на всички служители;

 • да удовлетворява изискванията на клиентите, съгласно договорените условия и действащата нормативна уредба;

 • ефективна организация на управление на дружеството, чрез която да се осъществява гъвкаво и бързо реагиране при промяна на условията на пазара;

 • контрол и спазване на техническите правила и норми в строителството, безопасност на строителната площадка и опазване на околната среда;

 • точност, отговорност и експедитивност, постоянен контакт с клиента, коректност и стриктно изпълнение на поетите ангажименти при спазване законовите разпоредби.

 • удовлетвореност на клиентите и проучване на техните препоръки, изисквания и рекламации, като използва това за подобряване качеството ;

 • поддържане на екип от високо квалифициран персонал и полагане на грижи за поддържане на благоприятна работна атмосфера.

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА

 • намаляване вредните въздействия върху околната среда от нашите дейности, продукти и услуги;

 • управление на аспектите на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, персонала и обществото – отпадъци /строителни, битови, опаковки/, ресурси /строителни материали, горива, енергия, вода/;

 • осигуряване на осведоменост на персонала по въпросите на околната среда и разбиране на аспектите на околната среда от дейностите на фирмата;

 • вземане на решения за информиране и обсъждане със заинтересованите страни на проблемите по околната среда и полаганите усилия за подобряването й;

 • полагане на усилия за непрекъснато подобряване управлението по околна среда чрез системни проверки, прилагане на коригиращи и превантивни действия и резултатност спрямо околната среда;

 • оценяване ефективността, пригодността и поддържане на политиката ни по околна среда чрез периодични прегледи от ръководството;

 • създаване на положителен публичен имидж в рамките на свободния пазар;

 

 

 

ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 • осигуряване и поддържане на безопасна работна среда, без риск за здравето на работниците и другите заинтересовани страни, имащи отношение към дейността: възложители, съседи, доставчици, застрахователи, външни посетители;

 • постигане съответствие и постоянно спазване на приложимите правни и други изисквания, които сме приели да изпълняваме, относно аспектите по околната среда и здравословни и безопасни условия на труд;

 • намаляване на рисковете от трудови злополуки до минимум или до приемлив риск;

 • намаляване на изгубените работни дни вследствие злополуки;

 • по-ефективно и по-ефикасно спазване на нормативните изисквания;

 • обучение на персонала за повишаване на квалификацията и неговата мотивация за

          висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа.

 

В „ИНТЕРБЕТОНИ” ООД са сформирани работни групи за безопасни условия на труд и за опазване на околната среда, с участие на представители от страна на работниците и специалистите, което дава възможност за своевременно уведомяване на Ръководството за всички прилежащи нужди за подобряване на условията на труд и/или аспектите на околната среда.

„ИНТЕРБЕТОНИ” ООД внедрява и поддържа Интегрирана Система за управление на качество, ОС и ЗБР, съответстваща на изискванията на междунорадните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007. Периодично оценяваме ефективността и ефикасността на ИСУ. Във връзка с това извършваме: определяне, планиране, внедряване, контрол и непрекъснато подобряване на всички процеси, оказващи влияние върху качеството, здравословните и безопасни условия на труд и аспектите на околната среда.

Като Управител на „ИНТЕРБЕТОНИ” ООД, от мое име и от името на цялото Ръководство

 

ДЕКЛАРИРАМ :

 

Участие и отговорност в осъществяването на обявената Политика по качество, ОС и ЗБР и постоянно преразглеждане за адекватност.

 

15.03.2018 г.                                                                                                                                                               Управител: М.Сотирова

 

Назад

Нагоре